معرفی نشان هاسکووب

چنینم بیاموخت یزدان پاک

 *** 

که گردیدجانم بسی تابناک

 *** 

بیاموز دانش همه گاه خویش

 *** 

کنی کم ، نیاز بشر ، هر چه بیش

آرم هر سازمان مهم‌ترین نماد آن محسوب می‌گردد و به گونه‌ای با آن رفتار می شود که بعد از مدتی، هاله‌ای از قداست و احترام، دور آن کشیده می شود تا کارکنان و مشتریان با دیده عزت و اعتبار به آن بنگرند. به همین دلیل است که معمولاً در بهترین شکل، طرح و رنگ تهیه شده و در بهترین مکان‌ها قرار داده می‌شود و به عنوان امضای سازمان، از رواج و اعتبار خاصی برخوردار می‌شود.

 

مجموعه دانش و هنر انسان ( Humans’ Art and Science Corporation )، از سال‌های آغازین فعالیت خود آرم خاصی را طراحی و مورد استفاده قرار داده که به عنوان لوگوی کلاسیک نامیده شد، این آرم از چند نماد زیر تشکیل و طراحی شده بود:

بیضی، تداعی کننده چشم بصیرت انسان است در مقام اندیشه.

دائره وسط بیضی تداعی کننده عدسی چشم بصیرت است (مشار به دقت انسان) که عندالطلب چهره هر علم، در اندیشه اش توجیه و مفهوم است.

دو ویرگول منکوس و معلق، مشارالیه معطوفات انسان است از هنگامیکه حقایق و طبایع اشیاء برای اندیشه انسان کشف و مفهوم میشود که همانا علم یا دانش نام دارد.

کلمه سیاه رنگ علم، مجلای کشف حقیقت و طبیعت ، در زمینه سفید وصف اندیشه و کلمه سفید رنگ هنر ، مجلای زیباترین و مفیدترین وجه علم است، درخشان در قوالب انواع مصنوعات و نیز گفتار ها و نوشتار ها.

کلمه سیاه رنگ رابطه در افق دیده سر ، مشار است به کیفیت علم و هنر ، در مقام طلب انسان.

کلمه منکوس سفید رنگ رابطه در زیر افق دیده سر، مشار است. به علم و هنر در مقام اندیشه انسان که مآلا در مصنوعات رفع نیازهای انسان و همچنین در گفتارها و نوشتارهای انسان متنطاهر و متجلی میشود.

پس از تجاری شدن اسم مجموعه برآن شدیم که تغییراتی در آرم به وجود آوریم و به عنوان آرم تجاری شناخته شود و همینطور مفهوم اصلی خود را حفظ کند:

علم | خدمت | بهروزی

فهرست