محصولات

نرم افزار مدیریت کلینیک
نرم افزار جامع کلینیک پوست و مو

مدیریت کامل بخش ها.  یادآوری دوره ای. گزارشات کامل.

راه اندازی رستوران اینترنتی
نرم افزار جامع راه اندازی رستوران اینترنتی

اتصال به سایر برنامه ها. چاپ اتوماتیک فیش. گزارشات کامل.

فهرست